top of page

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת אבוקת אור ע"ר (להלן- העמותה)

המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.  

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.

תוכן האתר

באתר מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. העמותה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל טעות שעלולה להיות בקשר עם התכנים ולכל שימוש שייעשה בהם.  

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין באתר, שייכים לאבוקת אור   ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור העמותה. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם, לעדכן, למכור, לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר  אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי העמותה.

תרומות או רכישות

העמותה מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.

רכישות באתר, ניתנת לביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עבודה לפי המועד שבו אמור השירות להינתן, בכפוף לכך שנקבל מכם הודעה כתובה וחתומה בידי בעל כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.

ככל שקיים חיוב בגין ביטול העסקה בידי חברת האשראי, חיוב כאמור יחול עליכם.

בעת ביצוע עסקה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס שבו נעשה שימוש מול חברת האשראי ותקבלו מענה מידי באשר לאישור או דחיית העסקה.

בביצוע עסקה הנך מאשר כי אינך קטין וכי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

בכל מקרה שבו מבצע העסקה ביצע בעבר פעולה בלתי חוקית או פעולה המנוגדת להוראות תקנון זה, לרבות מסירת פרטי התקשרות שגויים, נהיה רשאים לחסום שימוש עתידי בכרטיס האשראי. 

העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשי האתר.

 דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז ירושלים בלבד.

bottom of page